ЭЗЭНий өдрийн номлол
"Ариун Сүнсний хийдэг ажил 26"
2018.11.04
Библийн семинар
Ангилалтай библийн семинар
Дэлхийн сайн мэдээ
81
 Улсын дугаар
525
 Чуулганы дугаар
Хилийн чанадад 40 гаруй орны сайн мэдээ тараагдаж буй газрын талаарх мэдээлэл ба сайн мэдээний төлөвлөгөө мөн сайн мэдээ тараагдсан үр дүнг харж болно.
БУРХАНы амьд оршин буйг батална.
Тэнгэр газар түмэн бодисыг бүтээсэн БУРХАН, хүн төрөлхтний түүхийг хариуцан жам ёсоор нь удирддаг БУРХАН, бидний хүн төрөлхтөнг хайрладаг БУРХАН, шударга байдлыг бат бэх босгон түүнчлэн бичигдсэний дагуу энэ ертөнцийг шүүх БУРХАН, тэрхүү амьд оршиг..
성령님이 하시는 일 20
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2018.09.02 • И ЮУ ХАН
하나님이 주신 2가지 선물
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2018.08.26 • И ЮУ ХАН
Аврал ба алдар
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2018.07.29 • И ЮУ ХАН