आईतवार वचन
":परमेशवरको भोजको निम्तो"
2019.07.28
बाइबल सेमीनार
बाइबल सेमिनारलाई हेर्न सक्छौ
संसारको मिसन
81
 देशको संख्या
546
 चर्चको संख्या
लाइफ वर्ड मिसनले संसारभरी सुसमाचार प्रचारगर्दै छ
पासोको बारे सीक्षा
आईतवार वचन
2019.07.21 • Hong, Jeong-Hyun
नयाजन्म पाएको ख्रिस्तियनको जीवन ५
आईतवार वचन
2019.07.14 • Rhee, Yo-han
सबै परिस्थीतिमा धन्यवाद देउ
आईतवार वचन
2019.07.07 • O, Sae-il