ЭЗЭНий өдрийн номлол
"Дахин төрсөн христэд итгэгчийн амьдрал 8 - Ертөнцөөс тусгаарлагдсан ариун амьдрал"
2023.03.19
Библийн семинар
Ангилалтай библийн семинар
Дэлхийн сайн мэдээ
81
 Улсын дугаар
1191
 Чуулганы дугаар
Хилийн чанадад 40 гаруй орны сайн мэдээ тараагдаж буй газрын талаарх мэдээлэл ба сайн мэдээний төлөвлөгөө мөн сайн мэдээ тараагдсан үр дүнг харж болно.
БУРХАНы амьд оршин буйг батална.
Тэнгэр газар түмэн бодисыг бүтээсэн БУРХАН, хүн төрөлхтний түүхийг хариуцан жам ёсоор нь удирддаг БУРХАН, бидний хүн төрөлхтөнг хайрладаг БУРХАН, шударга байдлыг бат бэх босгон түүнчлэн бичигдсэний дагуу энэ ертөнцийг шүүх БУРХАН, тэрхүү амьд оршиг..
Дахин төрсөн христэд итгэгчийн амьдрал 7 - Ертөнцөөс тусгаарлагдсан ариун амьдрал
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2023.03.12 • И ЮУ ХАН
Дахин төрсөн христэд итгэгчийн амьдрал 6 - Ертөнцөөс тусгаарлагдсан ариун амьдрал
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2023.03.05 • И ЮУ ХАН
Дахин төрсөн христэд итгэгчийн амьдрал 5 - Ертөнцөөс тусгаарлагдсан ариун амьдрал
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2023.02.26 • И ЮУ ХАН